Anunț Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la SC PIAȚA PRIM COM S.A., Mediaș (2 posturi), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

ANUNȚ

 Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la SC PIAȚA PRIM COM S.A., Mediaș (2 posturi), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL MEDIAȘ, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru PIAȚA PRIM COM SA, anunță organizarea concursului pentru selecția a doi membrii ai Consilului de Administrație (completare de mandat), conform art. 28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție Etapa I – selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar Etapa a II-a, analiză declarație de intenție și interviul final pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

Condiții obligatorii de participare:

Postul I:

1.     Studii superioare finalizate cu diploma de licență, în domeniul fundamental științe economice.

2.     Experiență profesională. (minim 7 ani în specialitatea studiilor )

3.     Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar.

4.     Îndeplinirea condiției de independență conform prevederilor art. 138^2, alin. (2) din legea 31/1990 a societăților.

5.     Cunoasterea limbii române: scris, citit și vorbit.

6.     Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

7.     Respectarea prevederilor art. 7 din OUG 109/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Postul II:

1.     Studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

2.     Experiență profesională. (minim 7 ani în specialitatea studiilor)

3.     Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar.

4.     Îndeplinirea condiției de independență conform prevederilor art. 138^2, alin. (2) din legea 31/1990 a societăților.

5.     Cunoasterea limbii române: scris, citit și vorbit.

6.     Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

7.   Respectarea prevederilor art.7 din OUG 109/2011, cu modificările și completarile ulterioare.

 

 Criterii de evaluare /selecție sunt conform prevederilor legale:

Criterii obligatorii:

1. Competențe specifice sectorului de activitate.

2. Competențe profesionale de importanță strategică.

3. Cunoștiințe de Guvernanță corporativă.

4. Competențe sociale și personale.

5. Reputație personală și profesională.

6. Integritate și independență.

7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT – conform postului de care candidează.

Criterii opționale:

1. Experiență anterioară în sectorul de activitate al întreprinderii publice.

2. Experiență anterioară în posturi de conducere.

Modalitatea de evaluare:

1. Prin analiza dosarului de candidatură raportat la îndeplinirea condițiior obligatorii de participare.

2. Prin interviuri raportat la nivelul minim de performanță stabilit.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. 1021/2004.

2. Copie act de identitate.

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională: studii superioarea finalizate cu licență în domeniul economic.

4. Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în specialitatea studiilor în cazul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 7 ani (Carnet de muncă, Adeverință, după caz).

5. Cazier juridic și fiscal.

6. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. 

7. Declarație pe proprie răspundere conf. prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator, administrator independent intr-o societate, conf. prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, neîncadrearea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participarea la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură , la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Vezi documentul original aici.

Anunț privind selecția membrilor CA 2023

ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliul de Administratie la SC PIATA PRIM COM SA, Mediaș (1 post), conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL MEDIAS, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru PIATA PRIM COM SA, anunță organizarea concursului pentru selecția unui membru al Consiliului de Administrație (completare de mandat), conform art. 28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selectie: Etapa I selecția dosarelor candidaților, Interviu preliminar, Etapa a II-a analiză declarație de intenție și interviul final pentru candidații declarați "admiși" după etapa l. 

Condiții obligatorii de participare:

1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul fundamental știinte economice;

2. Experiență profesională (minim 7 ani în specialitatea studiilor)

3. Fără înscrisuri în cazierele fiscal și judiciar;

4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;

5. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6. Respectarea prevederilor art.7 din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de evaluare/selecție sunt conform prevederilor legale :

Criterii obligatorii:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Reputație personală și profesională;

6. Integritate și independență;

7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT — conform postului pentru care candidează;

Criterii opționale:

1. Experiența anterioară în sectorul de activitate al întreprinderii publice.

2. Experiență anterioară în posturi de conducere.

Modalitatea de evaluare:

1. Prin analiza dosarului de candidatură raportat la îndeplinirea condițiilor obligatorii de participare.

2. Prin interviuri raportat la nivelul minim de performanță stabilit.

Dosarul de participare va contine în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae — model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională: studii superioare finalizate, cu diplomă de licență, în domeniul economic;

4.Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în specialitatea studiilor în cadrul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 7 ani (Carnet de muncă, Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar și fiscal;

6. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. Declarații pe proprie răspundere conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator, administrator independent într-o societate conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2023.

Vezi documentul original aici

Anunț privind selecția pentru postul de Director General 2022

PIATA PRIM COM SA, MEDIAȘ organizează concurs pentru selecția candidaților pentru postul de director general pe o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: 

Etapa I — selectia dosarelor candidaților.

Etapa a ll-a — test interviu pentru candidații declarați "admis" după etapa l. 

DIRECTOR GENERAL - Condiții obligatorii

1. Studii superioare de lungă durată, finalizate cu diploma de licență;

2. Experiență profesională generală, de cel putin 10 ani;

3. Experiență de minim 4 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;

4. Fără înscrisuri în cazierul judiciar;

5. Fără înscrisuri în cazierul fiscal;

6. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. 

Dosarul de participare va contine în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae — model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat, Raport salariat - REVISAL sau Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal,

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile a prev. OIJG 109/201 1 cu completările și modificările ulterioare;

9. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale personale;

5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie:

1. OUG 109/201 1, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările, completările ulterioare;

2. HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/201 1 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

3. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

4. Legea 31/16.1 1 .1990 — privind societățile comerciale, actualizată.

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 MAI 2022

Anunț final selecție DG Piața Prim Com Mediaș

Luni, 25 septembrie 2017, 07:30

PROCEDURĂ DE SELECŢIE A DIRECTORULUI GENERAL

 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Piața Prim-Com SA Mediaș, cu  sediul social în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/856/2010, CUI RO 27856405, capital social 90.000 lei, site http://www.piete-medias.ro/,anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru postul de Director general al societăţii  Piața Prim-Com SA Mediaș.

 

Condiţii şi criterii obligatorii pentru candidați:

1)       Cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;

2)       experienţă relevantă (minim 1 an) în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unorîntreprinderi publice orisocietăţi din sectorul privat;

3)       să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracţiuni incompatibile cu calitatea de Director general;

4)       cunoştinţe despre legislaţia aplicabilă societăţilor publice şi experienţă practică în aplicarea acesteia (Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, indicatori economico-financiari, achiziţii publice, control intern/managerial);

5)       disponibilitate de a începe activitatea la societatea Piața Prim-Com SA Mediaș cel târziu în 25 noiembrie 2017;

6)       să nu fie în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu/conflict cu societatea Piața Prim-Com SA Mediaș sau cu o autoritate tutelară a societăţii menţionate și să nu fi produs prejudicii societății sau unei autorități tutelare a societății.

 

Criterii care constituie avantaje:

1)             studii superioare de lungă durată sau licenţă + master după sistemul Bologna;

2)             experienţă relevantă în activități din domeniul/obiectele de activitate al/ale societăţii Piața Prim-Com SA Mediaș;

3)             obținerea de profit din activitatea la societățile/întreprinderile publice pe care le-a administrat/condus;

4)             experienţă în relaţia cu autorităţile publice;

5)             alte calificări relevante.

 

Dosarul de participare se va depune la sediul societății până la data de 26 octombrie 2017 ora 10,00 și va conține în mod obligatoriu, sub sancțiunea respingerii candidaturilor/dosarelor incomplete:

1) Scrisoare de intenție

2) Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

3) copie act de identitate;

3) copie documente care atestă pregătirea profesională (acte de studii);

4) copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);

5)         cazier judiciar;

6)         declaraţie pe proprie răspundere (netipizată) privind îndeplinirea condiţiilor de la punctele 5) și 6) din ”Condiţii şi criterii obligatorii pentru candidați”, pentru postul la care se aplică;

7)         orice alte acte care dovedesc calificările ulterioare relevante și experiența relevantă, sub aspectele care constituie avantaje (menționate mai sus).

 

 Criterii de evaluare:

            1. cunoştinţele referitoare la aspectele manageriale specifice activităţii unei societăţi publice;

2.    cunoştinţele privind sistemul de control intern/managerial la societăţile publice;

3.    cunoştinte de guvernanță corporativă (legislatie şi capacitate managerială în domeniu);

4.    cunoştinţe despre legislaţia aplicabilă societăţilor publice;

5.    experienţă practică în aplicarea legislaţiei societăţilor publice, inclusiv cu privire la specificul activităţii S.C. Piața Prim-Com SA Mediaș;

6.    aplicarea unor proceduri de îmbunătățire a activităţii (în domeniul serviciilor/întreprinderilor publice constituie avantaj);

7.    experiența în relația cu autoritățile publice.

 

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților; etapa a II-a – evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

Vor fi incluse pe lista scurtă numai persoanele care vor fi declarate ”admise” în urma parcurgerii celor două etape succesive de mai sus.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0744-795401, luni-sâmbătă, orele 7,00 – 14,00.

ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE Privind selecţia a 3 membri în Consiliul de Administraţie conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Privind selecţia a 3 membri în Consiliul de Administraţie  

conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

 

PIAȚA PRIM-COM SA reprezintă piațaagroalimentară din Mediaş. Recrutarea și selecția candidaților Consiliului de Administrație este realizată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA Piața Prim-Com SA Mediaș, cu consultareaComisiei înființateîn acest sens de către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Local al Municipiului Mediaș. Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comisia vor fi asistate de firma ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane.

 

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – centrul de evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

 

Condiţii obligatorii de participare:

  1. Studii universitare de lungă durată finalizate cu diploma de licenţă;
  2. Minim 5 ani de experienţă profesională generală*;

3.      Experienta relevantă în administrarea/ managementul societatilor comerciale/ regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;

* Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Candidaţilor li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze îndeplinirea condiţiilor legale și din prezentul anunț.

 

Criterii care constituie avantaj

  1. Experienţă profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică;
  2. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice.

 

Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar.

 

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

  1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
  2. Copie act de identitate;
  3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
  4. Copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);
  5. Cazier judiciar.

 

    Criterii de evaluare/selecţie sunt:  

1.        Competenţe specifice sectorului de activitate;

2.        Competențe profesionale de importanță strategică;

3.        Cunoștințe de guvernanță corporativă;

4.        Competențe sociale și personale;

5.        Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.

 

 

Candidatii interesaţi pot trimite CV-urile, scrisorile de intenţie şi dosarele de candidatură până la data de 29 martie 2017 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0723 – 248 679 - persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-consulting.ro. si www.piete-medias.ro.

PROIECT privind componenta inițială a planului de selecție a Consiliului de Administrație al SC Piața Prim Com SA Mediaș

 

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Piața-Prim Com SA Mediaș  propune:

 

PROIECT

privind  componenta inițială a planului de selecție a Consiliului de  Administrație al SC Piața Prim Com SA Mediaș

 

 

1. Data de început a procedurii de selecţie: în maxim 10 zile de la definitivarea componentei inițiale a planului de selecție a Consiliului de  Administrație al SC Piața Prim SA Mediaș

 

2. Documentele ce trebuie depuse

 

 Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație vor prezenta:

a) documente de anunțare a intenției de candidatură

b) documentele cerute de Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

c) documentele doveditoare (acte, declarații pe proprie răspundere și alte documente necesare)  privind îndeplinirea criteriilor și condițiilor legale și a celor specificate în anunțul de recrutare.

 

3. Cerinţele cu privire la expertul independent:

Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane

Cerinţe conform legii 111/2016

Cerinţele Piata Prim Com SA, Medias

a)      

Portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

Minim 2 contracte de recrutare şi selecţie încheiate pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

b)      

Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor;

Minim 40 000 lei

c)      

Componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;

Minim 1 expert, cu experienţă anterioară în  proceduri de recrutare de administratori;

d)      

Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;

Minim 2 proiecte de recrutare realizate de către expertul independent persoană juridică în privinţa recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

e)      

Managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului;

Experienţă anterioară de minim 1 an experienţă în activităţi de management de proiect şi coordonare a expertului

f)       

Experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă;

Experienţă anterioară de minim 1 an

g)      

Procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minim 50% dintre candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

h)      

Autorizare pentru realizarea activităţii de recrutare şi selecţie din partea unei instituţii (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau Colegiul Psihologilor pentru componenta “Muncii şi organizaţională”)

Autorizare pentru realizarea activităţii de recrutare şi selecţie din partea unei instituţii (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau Colegiul Psihologilor pentru componenta “Muncii şi organizaţională”)

 

 

4. Data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa: 12 aprilie 2017

 

 

 

5. Alte elemente care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor

 

Numărul membrilor Consiliului de Administrație este de trei. Aceștia sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere legal membrii Consiliului de Administrație sunt, cumulativ:

a)   majoritatea membrilor consiliului de administraţie să fie formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul <LLNK 11990    31 11 212 138 32>art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b)   cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

c)   Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

d)   în componența CA nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice

e)   membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice sau private (art. 33) OUG nr. 109/2011 modificată).

Licitatii pentru inchirierea spatiilor comerciale

S.C. Piata Prim com S.A., organizeaza, Licitatie Publica, in fiecare zi de Marti si Vineri, ora 1o.oo, in vederea inchirierii de spatii comerciale. Informatii suplimentare se pot obtine, zilnic, la sediul societatii de pe str. Virgil Madgearu nr. 4 precum si la tel 0372905475

Stiri

Licitatie pentru inchirierea meselor Pietei Agroalimentare Centrale, 29 ianuarie 2014.